1) استنباط در آمار ناپارامتری

2) نمونه‌گیری داده‌های ناپارامتری

3) یادگیری در آمار ناپارامتری

4) بررسی آمیزه ای از مدل‌های ناپارامتری

5) برآورد توابع چگالی

6) انتخاب متغیر و توابع تاوان

7) تحلیل داده‌های چند متغیری ناپارامتری

8) مدل سازی ناپارامتری برای داده‌ها بزرگ